Polyvalent antivenom (Antivenom Series)

Polyvalent antivenom refers to one that Immunizes against multiple snake venoms. Ref KMA KENYA